lunes, 4 de agosto de 2008

Resposta Consellera Maria Lluïsa Dubon Petrus, experta en territori i geogràfa

Dia 27 de juliol vam demanar a través del sistema d'informació del Consell de Mallorca, l'opinió de la Consellera de Territori sobre la reobertura del tren Manacor- Artà. Dia 1 d'agost vam rebre una amable resposta. La vos resumim per si no teniu paciència de llegir-la tota:

Tanscribin íntegra la resposta pels que els hi agradi informar-se a fons i no dependre de resums d'intermediaris:

per amallorcallevant@gmail.com
ccinfo@conselldemallorca.net
data1 / agost / 2008 15:04
assumpteResposta consulta web
enviat perconselldemallorca.net

amaga els detalls 1 / ag. (fa 1 dia)
Respon

Senyors,

Per indicació de la Consellera Executiva del Departament de Territori, i en
constestació a la consulta formulada a aquesta Oficina d'Informació
Territorial del Departament de Territori del Consell de Mallorca sobre una
qüestió d'opinió en relació a la reobertura d'una línia de ferrocarril entre
les localitats de Manacor i Artà resulta oportú en primer lloc fer-los notar
que aquest servei té com objectiu principal el facilitar informació i
divulgació de diferents aspectes relatius a la normativa d'ordenació del
territori i urbanística vigent a l'àmbit de l'illa de Mallorca, i per tant
excedeix de les seves atribucions l'emissió de judicis de valor sobre
qualsevol qüestió relacionada.

D'altra banda, sobre l'assumpte de l'obertura de la línia de ferrocarril
entre Manacor i Artà resulta convenient traslladar-los les següents
consideracions:

1) El Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM), aprovat definitivament en
data de 13 de desembre de 2004, indica a la seva Norma 53, sobre "propostes
relatives a transport de ferrocarril", a l'apartat 1.a, les propostes
d'ampliació de diferents línies fèrries i entre elles la prolongació a Artà
i Cala Rajada de l'actual línia Palma - Manacor, estipulant que s'hauran
d'estudiar alternatives de traçat d'aquest eix per evitar que travessi per
l'interior dels nuclis urbans, aprofitant en la resta del traçat la línia de
ferrocarril antiga, el traçat de la qual es propietat de Serveis Ferroviaris
de Mallorca (SFM).

2) Cal tenir present que l'esmentada norma 53 del PTM té la categoria de
norma d'eficàcia indicativa, que es correspon amb aquelles determinacions
gràfiques i escrites de caràcter orientatiu per a futures actuacions de les
administracions públiques amb incidència o rellevància territorial, tenint
present que en el cas de que no s'incorporin en els planejaments municipals
o en els Plans Directors Sectorials de competència del Consell Insular de
Mallorca, s'haurà de motivar la seva no inclusió.

3) Val a dir que L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la
Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, en la redacció derivada de la reforma
operada mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa en l’
article 30 apartat cinquè que és competència exclusiva de la comunitat
autònoma, entre d'altres: els ferrocarrils, carreteres i camins; el
transport fet per aquests mitjans, per cable i per canonada; els ports,
aeroports i heliports no qualificats d’interès general per l’Estat, i ports
de refugi, ports, aeroports i heliports esportius.
El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears és, doncs, competent
per elaborar i aprovar el Pla Director Sectorial del Transport de les Illes
Balears (PDSTIB). Al respecte, l’article 39 apartat 10 de l’Estatut d’
Autonomia preveu la possibilitat que els consells insulars puguin assumir la
funció executiva i de gestió en matèria de transport de viatgers i de
mercaderies al si del propi territori insular. Els consells insulars de
Menorca i Eivissa i Formentera varen assumir aquestes competències
executives mitjançant la Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de transports.
Així mateix, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 2/2001, de 7 de març,
es varen transferir als consells insulars competències en matèria
reglamentària i de gestió de l’ordenació del territori. En l’esmentada llei
NO s’inclou la competència per elaborar i aprovar el Pla Director Sectorial
del Transport, i aquesta queda atribuïda a l’Administració de la comunitat
autònoma d’acord amb l’article 11.3 de la Llei 14/2000 d’ordenació del
territori.

4) Donat que les propostes del PTM són purament indicatives envers el
PDSTIB, és aquest darrer instrument de planejament i el seu desenvolupament,
del qual la competència de redacció compet a Govern de la Comunitat
Autònoma, el que finalment establirà sota el seu criteri la proposta
definitiva sobre la qüestió plantejada.

5) En darrer lloc cal esmentar que aquests serveis tècnics no tenen
constància directa de la proposta de posada en servei del tram ferroviari
esmentat ni del seu estat de desenvolupament o tramitació.

Quedant a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte,

Els saluda atentament,Joan Carles Fuster, Arquitecte

Oficina d'Informació Territorial
Consell de Mallorca
c. General Riera, 113, 1r pis
Telf. 971-219921
Horari d'atenció al públic: Dilluns a Divendres de 10h a 14h

1 comentario:

Anónimo dijo...

Al govern ningú s'entera de res!! ni volen escoltar ni sentir arguments, hi ha 500 persones que surten al carrer perquè els diuen que el tren és una meravella, amb tot d'arguments que qualsevol nin podria rebatre.