martes, 24 de marzo de 2009

Buscamos gente para constituir una asociación para defender los derechos de movilidad de todos los habitantes de Llevant

Nos han contactado para montar una asociación. Aquellos interesados en participar escribidnos a mallorcallevant @ gmail . com.

La finalidad de la asociación será exigir al Gobierno un transporte público para todos, y no sólo para los cinco núcleos por donde pasaría el tren. Creemos que el proyecto del tren tram es un muy mal proyecto y no queremos que nuestros impuestos se gasten en esto. Queremos una red de transporte público que conecte todos los núcleos de población de Llevant entre ellos y con la actual estación de Manacor. Queremos que se haga una estación intermodal en Manacor y que se haga doble vía entra Manacor e Inca, y que se electrifique. Queremos llegar desde Artà y Son Servera a Palma en un máximo de 80 minutos en transporte público! Y los que vivimos en Cala Ratjada y Capdepera y S'Illot, y Sa Coma y Cala Millor, y Sa Colònia de Sant Pere y Sa Costa des Pins, no queremos quedarnos sin un transporte público que nos acerque a los otros pueblos y a Manacor y a Palma. No queremos que el tren obstaculize la permeabilidad de la población ni caminos de reposisición que destruyan territorio. Por eso pensamos que este tren no es la solución de movilidad a estos problemas. Para reclamar todo esto y evitar que se malgaste el dinero en un tren tram que no es apropiado para nuestro hàbitat constituiremos la asociaciación. Una serie de personas nos ha contactado y nos ha pedido que busquemos más posibles socios.

LLEI ORGÀNICA 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
(«BOE» 73, de 26-3-2002.)

Nos hemos leído la ley de pe a pa, y vale la pena asociarse para el fin de conseguir un transporte digno, eficaz, eficiente y socialment justo para todos los habitantes de Llevant, y no sólo para los privilegiados que viven a menos de 500 metros de la estación de tren y que sólo tienen la necesidad de llegar a Manacor. Creemos que esta asociación va a ser de utilidad pública porque defiende un fin de interés común.

Transcribimos ideas importantes de la Ley reguladora del derecho a asociación:

 • Les associacions permeten als individus reconèixer-se en les seves conviccions, perseguir activament els seus ideals, complir tasques útils, trobar el seu lloc en la societat, fer-se sentir, exercir alguna influència i provocar canvis. En organitzar-se, els ciutadans es doten de mitjans més eficaços per fer arribar la seva opinió sobre els diferents problemes de la societat als qui prenen les decisions polítiques. Enfortir les estructures democràtiques en la societat reverteix en l'enfortiment de totes les institucions democràtiques i contribueix a la preservació de la diversitat cultural.
 • Aquesta mateixa garantia fa necessària la regulació d'aspectes importants en el tràfic jurídic, com el contingut de l'acta fundacional i dels Estatuts, la modificació, dissolució i liquidació de les associacions, les seves obligacions documentals i comptables, i la publicitat de la identitat dels membres dels òrgans de direcció i administració.
 • La conseqüència de la inscripció al Registre és la separació entre el patrimoni de l'associació i el patrimoni dels associats, sense perjudici de l'existència, i possibilitat d'exigència, de la responsabilitat dels que, amb els seus actes o omissions, causin danys o perjudicis a l'associació o a tercers.
 • És evident que les associacions exerceixen un paper fonamental en els diversos àmbits de l'activitat social, que contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació d'una democràcia avançada, i que representen els interessos dels ciutadans davant dels poders públics i desenvolupen una funció essencial i imprescindible, entre altres, en les polítiques de desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, joventut, salut pública, cultura, creació d'ocupació i altres de similar naturalesa, per a la qual cosa la Llei preveu l'atorgament d'ajuts i subvencions per part de les diferents administracions públiques d'acord amb el marc legal i reglamentari de caràcter general que les preveu, i amb el marc específic que en aquesta matèria es reguli legalment en el futur.

 • 1. Totes les persones tenen dret a associar-se lliurement per a la consecució de finalitats lícites.
  2. El dret d'associació comprèn la llibertat d'associarse o crear associacions, sense necessitat d'autorització prèvia.
  3. Ningú pot ser obligat a constituir una associació, a integrar-s'hi o a mantenir-s'hi, ni a declarar la seva pertinença a una associació legalment constituïda.
 • 9. La condició de membre d'una determinada associació no pot ser, en cap cas, motiu de favor, d'avantatge o de discriminació de cap persona per part dels poders públics.
 • Article 5. Acord de constitució.
  1. Les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d'interès general o particular, i es doten dels Estatuts que regeixen el funcionament de l'associació.
  2. L'acord de constitució, que inclou l'aprovació dels Estatuts, s'ha de formalitzar mitjançant una acta fundacional, en un document públic o privat. Amb l'atorgament de l'acta l'associació adquireix la seva personalitat jurídica i la plena capacitat d'obrar, sense perjudici de la necessitat de la seva inscripció als efectes de l'article 10.
  3. El que estableix aquest article també s'aplica per a la constitució de federacions, confederacions i unions d'associacions.
 • Article 6. Acta fundacional.
  1. L'acta fundacional ha de contenir:
  a) El nom i els cognoms dels promotors de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
  b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si s'escau, hagin establert i la seva denominació.
  c) Els Estatuts aprovats que regeixen el funcionament de l'associació, el contingut de la qual s'ha d'ajustar a les prescripcions de l'article següent.
  d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i signatura dels promotors, o dels seus representants en el cas de persones jurídiques.
  e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern.
 • Article 10. Inscripció al Registre.
  1. Les associacions regulades en aquesta Llei s'han d'inscriure en el Registre corresponent, als únics efectes de publicitat.
  2. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus propis membres.
  3. Els promotors han de fer les actuacions que calgui, a efectes de la inscripció, i respondre en cas contrari de les conseqüències de la falta d'inscripció.
  4. Sense perjudici de la responsabilitat de la mateixa associació, els promotors d'associacions no inscrites han de respondre, personalment i solidàriament, de les obligacions contretes amb tercers. En aquest cas, els associats han de respondre solidàriament de les obligacions contretes per qualsevol d'ells davant de tercers, sempre
  que hagin manifestat que actuen en nom de l'associació.
 • Article 14. Obligacions documentals i comptables.
  1. Les associacions han de disposar d'una relació actualitzada dels seus associats, portar una comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat, així com les activitats realitzades, efectuar un inventari dels seus béns i recollir en un llibre les actes de les reunions dels seus òrgans de govern i representació. Han de portar la comptabilitat d'acord amb les normes específiques que els siguin aplicables.
  2. Els associats poden accedir a tota la documentació que es detalla a l'apartat anterior a través dels òrgans de representació, en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • 3. Els comptes de l'associació, els ha d'aprovar anualment l'Assemblea General.
 • Article 30. Règim jurídic de la inscripció.
  1. El termini d'inscripció al Registre corresponent és, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sošicitud a l'òrgan competent.
 • Transcorregut el termini d'inscripció assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot entendre estimada la sošicitud d'inscripció. L'Administració ha de procedir a la inscripció, i limitar l'activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els Estatuts.
 • 3. Les associacions que persegueixin objectius d'interès general poden gaudir, en els termes i amb l'abast que estableixin el ministeri o ministeris competents, d'ajuts i subvencions atenent a activitats associatives concretes.
 • 5. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, poden establir, amb les associacions que persegueixin objectius d'interès general, convenis de cošaboració en programes d'interès social.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

JO m'hi apunto! Endavant! Defensam un transport públic per tots! Defensam una utilització del territori més racional i sostenible! Defensam un transport públic de qualitat! No al Tren No a Aumasa!

P. dijo...

he enviat el correu per poder formar part, espero poder aportar algú en contra d'aquest disverat de tren de joguina i aconseguuir entre tots poder portar a la comarca un sistema de transport públic que puguem utilitzar tots i que no fagi que tinguem de ser la comunitat autónoma amb més cotes per habitant. Es podria veure si als pobles on passa el tren realment a baixat l'índex de cotxe per habitant o ha continuat pujant com a tota l'illa. Mos veiem

Anónimo dijo...

Entre etots feim força PROU barbaritats a costa dels nostros doblers, jo vull no tindre d'agafar el cotxe i aquests projecte només serveixen per fe perdre el temps a la gent, no són competitius, prou tonteries, no podem fer un transport que mos porti a tot arreu?

Anónimo dijo...

contra este gran engaño organización. no a este tren de juguete.

Juan dijo...

Aturam el tren i contruïm i exigim l'alternativa d'una transport públic per tots!! No hi pot haver pobles de primera i d'altres de segona! Endavant. YES, WE CAN!